บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้รับคะแนนการประเมินร้อยละ 100

ผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
จากฝ่ายบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้รับคะแนนการประเมินร้อยละ 100 
อยู่ในระดับ ดีมาก  ซึ่งหมายถึงราคา กำหนดส่งมอบ การให้บริการ รวมถึงคุณภาพสินค้า/บริการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 ทำให้บริษัทฯยังคงอยู่ใน Approved Vendor List จากจำนวนบริษัทผู้จัดจำหน่าย 121 ราย