เครื่องตรวจการได้ยินและตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง รุ่น Callisto

เครื่องตรวจการได้ยินและตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง รุ่น CallistoTM  ยี่ห้อ Interacoustics  ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เดนมาร์ก

ความทันสมัยของ CallistioTM

 • รวมการระบบตรวจขั้นสูงและระบบการให้คำแนะนำผู้ป่วยเข้าด้วยกัน
 • ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้เนื่องจากเครื่องสามารถใช้ร่วมกันผ่านซอร์ฟแวร์ Interacoustics Suite
 • สามารถเลือกจับคู่ใช้งานตามความต้องการได้จากโมดูลที่มี คือ การตรวจการได้ยิน การตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง และการให้คำแนะนำผู้ป่วย
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบการตรวจเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งาน
 • สามารถดึงภาพจากการตรวจด้วยระบบ Otoscopy
 • สามารถใช้ร่วมกันกับ Noah/OtoAccessTM

เปลี่ยนทุกที่ให้เป็นคลินิก

เหมาะสำหรับการบริการตรวจใส่เครื่องช่วยฟังนอหสถานที่
 • ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียงแค่ 1.25 ปอนด์
 • ใช้พลังงานจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
 • มีกระป๋าและช่องเก็บเครื่อง

คุณสมบัติเด่นสำหรับตรวจการได้ยิน   (AC 440)

 • สามารถตรวจการได้ยินมาตรฐาน ได้แก่ การตรวจการนำเสียงทางอากาศ การตรวจการนำเสียงทางกระดูก และการตรวจด้วยคำพูด หรือเพิ่มเติมการตรวจพิเศษเข้าไปได้
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงานผลได้ด้วยตนเองหรือ เลือกใช้ Print templatesที่มีอยู่แล้ว 
 • มีโปรแกรมสำหรับช่วยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยโดยมี Speech banana , Hearing Loss Simulator และ Master Hearing Aid
 • สามารถใช้คำในการตรวจจาก Word list ที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจได้เลย (สำหรับเลือก)
 • สามารถเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินระหว่างผลใหม่กับผลเก่าได้
 • รองรับการตรวจการได้ยินความถี่สูงและตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูดแบบมีสัญญาณรบกวน QuickSINTM (สำหรับเลือก ดูใบเสนอราคาประกอบ)

หมายเหตุ การตรวจการได้ยิน เป็น Option ให้ดูในใบเสนอราคาประกอบ


คุณสมบัติเด่นสำหรับตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง (REM 440)

 • มี Visible speech Mapping ซึ่งทำได้ทั้งการตรวจและการให้คำแนะนำผู้ป่วย (เป็นโปรแกรมสำหรับเลือก ให้ดูใบเสนอราคาประกอบ)
 • มีเสียงกระตุ้นแบบสูงพูดหลายแบบ และสามารถใช้เสียงกระตุ้นแบบพูดสด live voice) ได้ 
 • True ‘On-Top’ mode มีระบบ On-Top ที่สามารถแสดงผลตรวจใส่เครื่องช่วยฟังระหว่างปรับเครื่องช่วยฟังผ่านโปรแกรมปรับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งทำได้สะดวก รวดเร็วและปรับละเอียดได้ง่าย
 • มีสูตรในการปรับเครื่องแบบ NAL-NL2 และ DSLv5
 • รองรับการใส่เครื่องช่วยฟังแบบ Openfit
 • สามารถทดสอบกับการใส่เครื่องช่วยฟังแบบ Directionality ได้
 • สามารถเลือกแสดงผลเป็นกราฟหรือตารางได้
 • เปลี่ยนการแสดงผลระหว่างผลตอบสนองหรืออัตราขยายได้
 • ตั้งการตรวจ หรือ protocol ส่วนบุคคลได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยทำให้ได้การตรวจที่รวดเร็วตามมาตรฐานที่ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องการ และบันทึกการตั้งเครื่องไว้สำหรับใช้ในครั้งต่อไป โดยสามารถตั้งได้หลาย protocol ตามต้องการหรือตามแต่ละผู้ใช้งาน 
 • วัดค่าจริงในช่องหู (in the ear monitor)
 • รองรับการตรวจแบบ RECD 
 

 

.