เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)

เครื่องรักษาโดยใช้ไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy)
ยี่ห้อ Somatics, LLC รุ่น Thymatron System IV
     ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน
สำหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชบางโรคที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาได้
คุณลักษณะทั่วไป
 1. เป็นเครื่องที่มีการทำงานแบบ 4 ช่อง
 2.  เครื่องสามารถวัด two channel EEG, EMG, ECG และ Heart Rate
 3. ตั้ง dose ได้ ตามอายุ threshold หรือ การตอบสนองทางสรีรศาสตร์ เป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังงานหรือ mC stimulus charge
 4. ให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นสูงสุดที่ 0.5 ms pulse width(หรือ 0.25 ms หรือ 0.3 ms Ultra-Brief )  โดยโปรแกรมภายในเครื่องที่จะปรับ pulse width และ frequency ในทุก dose ให้อัตโนมัติ และผู้ใช้งานสามารถเลือกควบคุมการทำงานเองได้
 5. มีระบบเตือนด้านความปลอดภัยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถได้ยินเสียงขณะทำการกระตุ้น
 6. มีการวัด  Postictal suppress index และ seizure  เพื่อบอกข้อมูลของ seizure และ เวลาให้ทราบทันที

 
คุณลักษณะทางเทคนิค
 
 1. เป็นเครื่อง built-in 4-channel hard-copy monitor/printer (two channel EEG, ECG, EMG) พร้อมประกอบด้วย frequency ,coherence, asymmetry และ Power Spectral Analysis
 2. แสดงผลต่อเนื่อง ของ Anesthesia Depth Monitor  ทั้งในส่วนของ Proposal และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิด อาการชัก  เครื่อง Thymatron System IV จะทำการแสดงค่าของ EEG ทั้ง 3 แบบที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับ anesthesia depth level ได้ถึง 95% Spectral Edge Frequency, Relative Delta power และ Median Frequency
 3. สามารถโปรแกรมสำหรับ Unilateral ECT เพื่อควบคุมปริมาณการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจากการใช้วิธีการรักษาแบบก้าวหน้า Ultra-Brief 0.25 ms หรือ 0.3 ms pulse width ได้นานสูงสุดถึง 8 วินาที 

 
 •  วัดค่า EEG Coherence  ของ maximum sustained coherence และ time to peak coherence 
 • วัดค่า EEG Amplitude สำหรับ Sustained EEG power และ average seizure energy โดยแยกค่า early, mid- และ postictal seizure phase 
 • วัดค่า Heart Rate  รวมถึง peak heart rate 
 • มีระบบการทำงานแบบ 32- Bit และสามารถการจัดเก็บข้อมูล EEG ภายในเครื่องได้นานถึง 10 นาที และส่ามารถส่งต่อข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้