NCS | EMG | EP


เครื่อง EMG เครื่องแรกที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับตรวจวัดความเร็วของกระแสประสาท คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ  และศักย์ไฟฟ้าจากการกระตุ้น