คณะผู้บริหาร บจก.ออดิเมด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ออดิเมด จำกัด
เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบ ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น
ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

เพราะเราดูแลใส่ใจพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี และเราจะผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID นี้ไปด้วยกัน