กิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

งานด้านสังคม            
 


  • การตรวจการได้ยินฟรีในโรงเรียนโสตสัมผัสศึกษา  และโรงพยาบาลรัฐบาล  ที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านแก้ไขการได้ยิน                     

  • การจัดกิจกรรมและการอบรมให้ความรู้ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการได้ยินยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย                                          
  • การออกหน่วยใส่เครื่องช่วยฟัง  ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน                                                                              
  • ร่วมสนับสนุนงานการกุศล                                                    
  • ทางบริษัทฯได้ถวายชุดประสาทหูเทียม Advanced Bionics รุ่น Harmony  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ  พระราชวังสวนจิตรลดา ( วันที่ 15 พ.ค. 51 )