บุคลากร

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดถือว่าบุคลากรที่ดี คือ รากฐานที่แข็งแรงของธุรกิจ โดยได้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม บริษัทได้แบ่งหน้าที่การทำงานของพนักงานอย่างเป็นสัดส่วนในแผนกต่างๆ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดกว่า 80 คน
ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

ความเป็นมืออาชีพในการดูแลสุขภาพด้านได้ยิน ถือเป็นเป้าหมายหลักของเรา ดังความมุ่งหมายที่ว่า “Your personal care is our intention.” ดังนั้น บริษัทได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน (Audiologists) ที่มีใบประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานการให้บริการประกอบโรคศิลปะ มาให้คำปรึกษาและดูแลกลุ่มลูกค้าที่สูญเสียการได้ยินโดยเฉพาะ


ฝ่ายวิศวกรและช่างซ่อม

วิศวกรและช่างซ่อมเครื่องช่วยฟัง

วิศวกรและช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ทีมห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องช่วยฟังและพิมพ์หู

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์


ฝ่ายขาย

ฝ่ายขายเครื่องช่วยฟัง

ฝ่ายขายประสาทหูเทียม

ฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์


ฝ่ายธุรการและสนับสนุนด้านต่างๆ

ลูกค้าสัมพันธ์

พนักงานบัญชีและสต็อก

พนักงานธุรการ

ช่างซ่อมประจำหน้าร้าน

พนักงานต้อนรับลูกค้า

พนักงานรับส่งซ่อมเครื่องช่วยฟัง

พนักงานรับส่งสิ่งของ

พนักงานบริการ